Samenwerkingspartners

Gemeente De Ronde Venen:

Gemeente De Ronde Venen ondersteunt de leerwerkplaats sinds 2016 met een jaarlijkse subsidie van € 65.000 per jaar aan het project, ten behoeve van de bestrijding van school en werkuitval onder jongeren in gemeente de ronde venen. De voormalig basisschool "De Trekvogel" is beschikbaar gesteld door de gemeente voor het project.

Naast dat de gemeente het project financieel en met huisvesting ondersteunt, stelt het de leerwerkplaats ook haar uitgebreide netwerk beschikbaar en wordt er samengewerkt met alle relevante afdelingen binnen de gemeente (met name sociaal domein). Zo vormt de leerwerkplaats onderdeel van het kernteam in de kernen: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Abcoude met daarbij Waverveen, De Hoef, Amstelhoek en Baambrugge. Tevens is er vergaande samenwerking met leerplicht, het werkcentrum en wordt er bijgedragen aan vorming van beleid voor het sociaal domein. De contactpersonen nemen ook deel aan de regiegroep van het project.

Oranje fonds:

Het Oranje Fonds ondersteunt in het kader van het project 'Meer Kansen Voor Jongeren' gedurende drie jaar de Leerwerkplaats De Ronde Venen. In die periode ontvangt de leerwerkplaats € 65.000 per jaar van het fonds.

Als een van de 20 landelijke initiatieven is Leerwerkplaats De Ronde Venen na een intensief voortraject uitgekozen als initiatief dat mag deelnemen aan het Oranje Fondsproject: 'Meer Kansen Voor Jongeren'. Met het geld van het Oranje Fonds wil Leerwerkplaats De Ronde Venen het project verder professionaliseren en doorontwikkelen.

Jaarlijks ontvangt Leerwerkplaats De Ronde Venen € 65.000 in financiële steun. Hiermee verdubbelt het Oranje Fonds de bestaande subsidie en verlengt deze over een periode van 3 jaar. Tevens wordt het project voorzien van professionele ondersteuning en begeleiding.

Binnen het programma Meer Kansen Voor Jongeren ondersteunt het Oranje Fonds 21 vrijwilligersprojecten gericht op jongeren van 16 tot 27 jaar. De projecten helpen jongeren bij het halen van een startkwalificatie, het vinden van een baan en mee te doen in de samenleving.

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties.

Meer Kansen voor Jongeren is een programma waarin het Oranje Fonds drie jaar lang projecten ondersteunt die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie behalen, maar helpen hen ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.

Met Meer Kansen Voor Jongeren levert het Oranje Fonds een belangrijke bijdrage aan een goede startpositie van een grote groep jongeren. Het programma Meer Kansen Voor Jongeren bestaat o.a. uit:

 • financiering van maximaal 20 nieuwe en/of bestaande projecten die zich richten op het vergroten van kansen van 16+ jongeren d.m.v. vrijwillige inzet (bijvoorbeeld initiatieven gericht op huiswerkbegeleiding, sport als middel, loopbaanoriëntatie, etc.);

 • samenwerking met partners uit het bedrijfsleven die initiatieven ondersteunen met kennis en advies op het gebied van strategie, plan, coaching, bedrijfsvoering, communicatie;

 • inhoudelijke ondersteuning in de vorm van uitwisselingsbijeenkomsten, trainingen en inzet van experts en coaches;

 • een kwalitatief en kwantitatief evaluatieonderzoek

  Het Verwey-Jonker Instituut zal onderzoek doen naar de resultaten en de tevredenheid van de deelnemers aan het project.

  Het Oranje Fonds streeft ernaar dat niemand zich buitengesloten voelt en dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom steunt het jaarlijks duizenden projecten die mensen met elkaar verbinden. Die steun bestaat uit geld, aandacht en advies. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar van het Oranje Fonds.

  Het Oranje Fonds werd opgericht in 2002 en was het nationaal huwelijksgeschenk aan (toen nog) prins Willem-Alexander en prinses Máxima.

  Leerplicht/RMC:

  De leerwerkplaats is een onmisbare schakel binnen het onderwijs in de gemeente De Ronde Venen en de regio. Dit uit zich in de samenwerking met de leerplicht ambtenaren en RMC, waarin zij aangeven dat de leerwerkplaats voor hun een cruciale rol binnen het proces speelt. Veelal in het bieden van een oplossing bij problematiek en absentie, een dagbesteding en begeleiding. Hierin worden afspraken gemaakt met het netwerk door leerplicht, over bijvoorbeeld aanwezigheid bij de leerwerkplaats, maar deelname is altijd vrijwillig. Dit gebeurt in situaties waarbij de spelende problematiek het moeilijk maakt om contact te leggen, school trajecten af te ronden, in- en uitstroom noodzakelijk is, huisbezoeken of outreachend werken ingezet moet worden.

  Het oorspronkelijke netwerk van leerplicht biedt vaak geen mogelijkheden om de problematiek effectief te bestrijden, waardoor leerplicht vanuit dagelijks tot wekelijks contact en overleggen jongeren aanmeld bij de leerwerkplaats en betrokken blijft bij het traject. In de begeleiding en ondersteuning van jongeren kan maatwerk geleverd worden voor passende trajecten. Het RMC meld jongeren aan die langdurig thuiszitten en waarvoor outreachende huisbezoeken nodig zijn, vaak vanuit de koppeling met het jongerenwerk. De leerplichtambtenaren melden de meest actuele situaties aan bij de leerwerkplaats.

  Scholen en zorgcoördinatoren:

  Bij de dichtstbijzijnde scholen in de regio, is er samenwerking gerealiseerd met de schoolleiding, zorgcoördinatoren en vertrouwenspersonen op de betreffende scholen. De samenwerking betreft de in- en uitstroom van jongeren, preventief bestrijden van problematiek die kan leiden tot uitval, maar ook ondersteuning, begeleiding, coaching, training en zelfs aanwezigheid en voorlichting (vanuit het jongerenwerk). Waarbij het jongerenwerk en de leerwerkplaats integraal deel uitmaakt van het schoolbeleid. De koppeling met het netwerk en de ouders wordt gerealiseerd op initiatief van de zorgcoördinator en altijd in samenwerking en overleg, rekening houdende met de ingevoerde AVG. Er is samengewerkt in trajecten van jongeren met partnerscholen: Veenlanden College in Mijdrecht en Vinkeveen, Thamen College in Uithoorn, ROC Amsterdam en Hilversum, Futura, Kalsbeek en ID College in Woerden, ROC Nova College in Hoofddorp, Haarlem en Amstelveen en Altra College in Amsterdam.

  Kernteam, hulpverlening en preventie:

  Het jongerenwerk en leerwerkplaats De Ronde Venen, maken samen met de overkoepelende moeder welzijnsorganisatie Tympaan-De Baat, deel uit van het kernteam hulpverlening en preventie binnen De Ronde Venen. Het kernteam van De Ronde Venen wordt gevormd door professionals met verschillende expertise. Met elkaar wordt bekeken welke professional het beste aansluit bij de ondersteuningsvraag.

  Het kernteam kan zelf kortdurende professionele ondersteuning bieden. Het kernteam ondersteunt bij de aanvraag voor een specialistische voorziening wanneer dat nodig is. Als er meerdere hulpverleners bij betrokken zijn stemt een lid van het kernteam alle hulp op elkaar af en is vast aanspreekpunt (casusregisseur). In het kernteam zitten:

 • Sociaal Team (hulpverlening onderdeel van de gemeente, levert doorverwijzing en koppeling)

 • Kwadraat (externe landelijke hulpverleningsorganisatie, levert maatschappelijk werk in De Ronde Venen)

 • Tympaan-De Baat (externe welzijnsorganisatie uit De Ronde Venen, levert leerwerkplaats, servicepunten, sociaal-, opbouw- en jongerenwerkers uit het preventieve veld)

 • Werkcentrum (onderdeel van de gemeente begeleidt mensen naar werk of dagbesteding, met name vanuit een uitkeringstraject)

 • MEE (onafhankelijke cliëntondersteuning)

 • SAVE/Veilig Thuis (zorgen over veiligheid)

 • GroenWest (de woningbouworganisatie in De Ronde Venen en regio)

 • Youké (specifieke hulpverlening gezinstherapie en beperking)

 • Jellinek (verslavingsproblematiek)

 • Politie

 • Huisartsen

 • Kwintes

 • Careyn

 • Altrecht

  Bedrijven, Werkcentrum en VerbindingWerkt:

  Diverse bedrijven en initiatieven die bedrijven koppelen aan leerwerktrajecten staan in contact met de leerwerkplaats. Waardoor de leerwerkplaats de mogelijkheid heeft om jongeren kennis te laten maken, te plaatsen, koppelen of laten meelopen bij bedrijven.

  De belangrijkste hiervan zijn Walraven, (Inter)nationale groothandel in infra- en installatiemateriaal, die het hout levert aan de leerwerkplaats om meubels te maken, VerbindingWerkt verzorgt koppelingen met bedrijven, De Rondeveense Uitdagingen en TechNet Amstel & Venen (beide evenementen om technische bedrijven aan jongeren en initiatieven te koppelen) en het werkcentrum dat jongeren bemiddeld naar werk (met name vanuit een uitkering) voor gemeente De Ronde Venen. De contacten met bedrijven maken ook dat de leerwerkplaats snel kan schakelen naar stageplaatsen, meeloopdagen en bijbaantjes.